Afschaffing btw-kwartaalvoorschotten en gelijkschakeling december-voorschot

Zoals reeds aangekondigd en toegelicht in onze vorige nieuwsbrief zijn btw-kwartaalaangevers niet langer meer verplicht om uiterlijk op de 20e van de 2e en 3e maand van ieder kwartaal, btw-kwartaalvoorschotten te betalen à rato van 1/3 van het verschuldigde btw-bedrag van het vorige kwartaal. Deze administratieve vereenvoudiging is van kracht sinds 1 april 2017. Hierdoor moeten de btw-kwartaalaangevers vanaf het 2e kwartaal 2017 de verschuldigde btw pas betalen op de 20e van de maand volgend op het kwartaal, zijnde de indieningsdatum van hun btw-aangifte.

Er zal nog slechts één voorschot moeten betaald worden tijdens ieder kalenderjaar, namelijk het zogenaamde ‘decembervoorschot’. Deze verplichting bestaat reeds voor de maandelijkse btw-plichtigen en wordt nu ook ingevoerd voor de btw-kwartaalaangevers zodat er een gelijkschakeling komt. Hierdoor zal nu ook iedere btw-kwartaalaangever uiterlijk op 24 december, rekening houdend met eventuele tegoeden op btw rekening-courant, een bedrag aan btw dienen te betalen, dat gelijk is aan:

  1. ofwel de verschuldigde btw voor de periode 1 oktober t.e.m. 20 december;
  2. ofwel niets betalen als uit de berekening blijkt dat er voor de periode 1 oktober t.e.m. 20 december een btw-tegoed is;
  3. ofwel het bedrag betalen dat verschuldigd was op basis van btw-aangifte van het 3e kwartaal;
  4. ofwel niets betalen als er geen btw verschuldigd was volgens de btw-aangifte van het 3e kwartaal. Indien u dit wenst, kunt u steeds spontaan nog voorschotten blijven betalen. Deze bedragen worden dan geregistreerd als een tegoed op uw btw rekening-courant en u kunt deze dan verrekenen met de uiteindelijke verschuldigde btw blijkens uw btw-aangifte.

Dit betaalde voorschot zal dan verrekend worden met het uiteindelijk verschuldigde bedrag volgens de btw-aangifte van het 4e kwartaal, te betalen op 20 januari van het volgende kalenderjaar.

Indien u dit wenst, kunt u steeds spontaan nog voorschotten blijven betalen. Deze bedragen worden dan geregistreerd als een tegoed op uw btw rekening-courant en u kunt deze dan verrekenen met de uiteindelijke verschuldigde btw blijkens uw btw-aangifte.